KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie „RODO" (DZ. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016) oraz w związku z naszą współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby Pani/Pan wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORKANIKA Spółka z o.o. Minkowice Kolonia 53, 21-007 Mełgiew, dalej w skrócie ,Przedsiębiorstwo".

 2.  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji.

 3. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

 4. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,

  • art.6 ust. 1 li. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków nas ciążących takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, obowiązek ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin oraz obowiązek archiwizacyjny;

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność opierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędnych do konkretnego przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy — zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Przedsiębiorstwa, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych oraz podmioty, którym jesteśmy zobligowani je przekazywać na mocy przepisów prawa.

 9. Pani/Pana dane osobowe' będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą w określonym zakresie przetwarzane na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosuje się metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas umowy.

 11.  Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Europejski Obszar Gospodarczy.